Pågående projekt

BoKlok Bergslyckan, Skellefteå

Området för bostäder ligger cirka 1,5 kilometer öster om Skellefteå centrum. Det är ett fint kuperat område med Getberget i norr och Mullberget i söder.

BoKlok håller på att uppföra 36 bostadsrätter i området. Arctan har tagit fram nybyggnadskarta, bygglovhandling och bygghandling för mark och VA.

GC-väg mellan Granö och Tegsnäset

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Granö och Tegsnäset för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanter längs E12. Vägsträckan är 4,6 kilometer lång och GC-vägen kommer att byggas både som friliggande och som kantstensbunden.

Projektet är en totalentreprenad och Arctan utför all väg- och markprojektering åt PEAB som är totalentreprenör.

VA-ledningsnät Täby

Täby Kommun och SL bygger nytt ledningsnät längs Marknadsvägen/Roslagsbanan i Täby.
Förhållandena är komplexa, med dåliga markförhållanden, små lutningar och samordning med flera andra ledningsägare.

Arctans uppdrag är att upprätta handlingar för en utförandeentreprenad med ledningsprojektering i 3D. Arctans uppdragsgivare är Geomind.

Stavro Vind

Stavro Vind AB är ett helägt bolag till Holmen AB. Bolagets verksamhet ska vara att identifiera, utvärdera och investera i tänkbara vindkraftprojekt.

Projekt Stavro Vind AB avser att uppföra två vindkraftparker om totalt cirka 50 vindkraftverk, öster om Solberg i Örnsköldsviks kommun.

Stavro Vind AB har beslutat att upphandla Arctan AB för uppdragsledning och projektering.

Fabriksstaden, Värmdö kommun

Fabriksstaden är inledningen på skapandet av Framtidens Gustavsberg, och omfattar sex utvecklingsområden med plats för sammanlagt 2 300 nya bostäder,  främst i flerbostadshus med hyresrätt och bostadsrätt, men även stadsradhus och stadsvillor för seniorboende. 
Med 20 km eller 20 minuter med buss till Stockholms centrum, finns unika möjligheter att erbjuda ett boende nära naturen, med hela huvudstadens service inpå knuten

Överföringsledning Borgafjäll

Arctan har på uppdrag av VA-ingenjörerna och Dorotea kommun upprättat principförslag samt komplett bygghandling för överföringsledning mellan nytt reningsverk i Avasjö och Borgasjön.

Överföringsledningen är ca 4000m lång varav 1000m är sjöförlagd ledning.

Arbetet har bla omfattat, geoteknik, sjökartering och fältmätning.

Skistar Åre

Skistar Åre har anlitat Arctan för mätning och projektering.

I uppdraget har vi utfört liftprofilmätningar, mätning av terrängmodeller samt utsättning inför utbyggnader av Åre's skidområden. Det har även utförts markprojekteringar kring liftbyggnationer.