Miljökonsekvensbeskrivning för Utanbergsvallarna

Arctan har för beställaren Månsson & Hansson AB, upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan avseende bostäder och husvagnscamping med tillhörande servicebyggand.

Planområdet är lokaliserat till Utanbergsvallarna och ligger i anslutning till golfbanan cirka 5 km söder om Klövsjö, Bergs kommun, där väg 315 ansluter till väg 316.

Planens syfte är att tillskapa i storleksordningen 20 st. tomter för bostadsändamål samt område för husvagnscamping med tillhörande servicebyggnad. Området för husvagnscamping ska inom ramen för planen även alternativt kunna nyttjas för bostadsbebyggelse.

Påbörjat: 
2013
Avslutat: 
2013