Detaljplan Storbergets Industriområde

Arctan har på uppdrag av Dorotea kommun arbetat med att utvidga befintligt industriområde vid Storberget för att möjliggöra etablering av fler småindustrier i detta område. Erforderlig infrastruktur har tillskapats inom planområdet.

Inom uppdraget har Arctan tagit fram grundkarta, planhandlingar innefattande plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustration samt fastighetsförteckning.

Påbörjat: 
2013
Avslutat: 
2014
Kund: 
Dorotea kommun