Detaljplan Borgafjäll

Arctan arbetar på uppdrag av Dorotea kommun med att upprätta en detaljplan i Borgafjäll. Planen syftar till att möjliggöra 10 nya tomter för bostäder och 2 tomter för flerfamiljshus. Förskole- och skolverksamhet, handel och fordonsservice ska också möjliggöras inom planområdet. Erforderlig infrastruktur tillskapas inom planområdet. Inom uppdraget tar Arctan fram planhandlingar innefattande plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och illustration samt genomför en VA-studie. Arctan ska i ett senare skede utföra detaljprojektering av infrastruktur inom planområdet. Bygghandlingsritningar och utsättningsdata ska levereras till entreprenören.

Påbörjat: 
2014
Avslutat: 
2015
Kund: 
Dorotea kommun