Avslutade projekt

Miljökonsekvensbeskrivning - detaljplan för badplats, camping, småbåtshamn och tomter för bostadsbebyggelse

Arctan har för beställaren Bergs kommun, upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan som syftar till att skapa möjlighet till en badplats och camping vid Klövsjön samt nya tomtplatser för fristående hus och lägenheter.

Planområdet är lokaliserat till södra delen av Klövsjön, i västra delen av Klövsjö by, Bergs kommun. 

Detaljplan Borgafjäll

Arctan arbetar på uppdrag av Dorotea kommun med att upprätta en detaljplan i Borgafjäll. Planen syftar till att möjliggöra 10 nya tomter för bostäder och 2 tomter för flerfamiljshus. Förskole- och skolverksamhet, handel och fordonsservice ska också möjliggöras inom planområdet. Erforderlig infrastruktur tillskapas inom planområdet. Inom uppdraget tar Arctan fram planhandlingar innefattande plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och illustration samt genomför en VA-studie. Arctan ska i ett senare skede utföra detaljprojektering av infrastruktur inom planområdet.

Hotell Klövsjöfjäll Sport & Konferens

På uppdrag av Klövsjö Fjäll AB har Arctan har i samarbete med Månsson & Hansson AB tagit fram erforderliga handlingar och genomfört utredningar för att tillskapa planmässiga förutsättningar för tillbyggnad av Hotell Klövsjöfjäll Sport & Konferens. Inom uppdraget har Arctan tagit fram planhandlingar innefattande plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustration och fastighetsförteckning.

Detaljplan Ytterkonäs

Arctan har tillsammans med beställaren Konäs Byalag upprättat en detaljplan för Ytterkonäs. Planområdet är beläget på Kallsjöns östra sida vid Ytterkonäs, strax nordväst om Konäs, cirka 20 kilometer norr om Kall i Åre kommun.

Planen syftar till att skapa utrymme för nya tomter för fritidsboende. Inom området anläggs småbåtshamn med förlängd pir, båthus/förråd, grillkåta och bastu.

Detaljplan Storbergets Industriområde

Arctan har på uppdrag av Dorotea kommun arbetat med att utvidga befintligt industriområde vid Storberget för att möjliggöra etablering av fler småindustrier i detta område. Erforderlig infrastruktur har tillskapats inom planområdet.

Inom uppdraget har Arctan tagit fram grundkarta, planhandlingar innefattande plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustration samt fastighetsförteckning.

Projektering av bostäder

BoKlok har vid Frösö Strand, Fornborgen i Östersund, uppfört totalt 32 bostadsrätter. Arctan har för BoKlok tagit fram nybyggnadskarta, situationsplan, bygglovhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling för mark och VA samt upprättat relationshandling.

I Luleå, i området Kronan, planerar BoKlok att uppföra 30 bostadsrätter. Arctan har utfört mark- och VA-projektering inom projektet.

Hemberget Energi

Arctan har på uppdrag av Hembergets Energi tagit fram en översiktlig vägdesign som ska ingå i tillståndsansökan för upp till 200 vindkraftverk i Pauträskområdet, inom kommunerna Vilhelmina och Storuman. Uppdraget har även innefattat en transportanalys med förslag på färdväg från hamn till vindkraftparken. 

Detaljplan Borgafjäll

Arctan tillsammans med arkitekt Ulf Alexandersson har för Hotell Borgafjäll , upprättat detaljplan för Sydöstra Korpådalen, planen omfattar ca  2000 bäddar samt fritidsområden med ny alpin anläggning, spårcentral mm.

Storrun vindpark

Storrun vindpark består av 12 st vindkraftverk beläget i Krokoms kommun, Jämtlands län i fjällmiljö.

Arctans uppdrag bestod i att upprätta förfrågningsunderlag för vägar inom parken samt byggledning under byggfasen.