Pågående och avslutade projekt

BoKlok Bergslyckan, Skellefteå

Området för bostäder ligger cirka 1,5 kilometer öster om Skellefteå centrum. Det är ett fint kuperat område med Getberget i norr och Mullberget i söder.

BoKlok håller på att uppföra 36 bostadsrätter i området. Arctan har tagit fram nybyggnadskarta, bygglovhandling och bygghandling för mark och VA.

GC-väg mellan Granö och Tegsnäset

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Granö och Tegsnäset för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanter längs E12. Vägsträckan är 4,6 kilometer lång och GC-vägen kommer att byggas både som friliggande och som kantstensbunden.

Projektet är en totalentreprenad och Arctan utför all väg- och markprojektering åt PEAB som är totalentreprenör.

VA-ledningsnät Täby

Täby Kommun och SL bygger nytt ledningsnät längs Marknadsvägen/Roslagsbanan i Täby.
Förhållandena är komplexa, med dåliga markförhållanden, små lutningar och samordning med flera andra ledningsägare.

Arctans uppdrag är att upprätta handlingar för en utförandeentreprenad med ledningsprojektering i 3D. Arctans uppdragsgivare är Geomind.

Fabriksstaden, Värmdö kommun

Fabriksstaden är inledningen på skapandet av Framtidens Gustavsberg, och omfattar sex utvecklingsområden med plats för sammanlagt 2 300 nya bostäder,  främst i flerbostadshus med hyresrätt och bostadsrätt, men även stadsradhus och stadsvillor för seniorboende. 
Med 20 km eller 20 minuter med buss till Stockholms centrum, finns unika möjligheter att erbjuda ett boende nära naturen, med hela huvudstadens service inpå knuten

Stavro Vind

Stavro Vind AB är ett helägt bolag till Holmen AB. Bolagets verksamhet ska vara att identifiera, utvärdera och investera i tänkbara vindkraftprojekt.

Projekt Stavro Vind AB avser att uppföra två vindkraftparker om totalt cirka 50 vindkraftverk, öster om Solberg i Örnsköldsviks kommun.

Stavro Vind AB har beslutat att upphandla Arctan AB för uppdragsledning och projektering.

Överföringsledning Borgafjäll

Arctan har på uppdrag av VA-ingenjörerna och Dorotea kommun upprättat principförslag samt komplett bygghandling för överföringsledning mellan nytt reningsverk i Avasjö och Borgasjön.

Överföringsledningen är ca 4000m lång varav 1000m är sjöförlagd ledning.

Arbetet har bla omfattat, geoteknik, sjökartering och fältmätning.

Skistar Åre

Skistar Åre har anlitat Arctan för mätning och projektering.

I uppdraget har vi utfört liftprofilmätningar, mätning av terrängmodeller samt utsättning inför utbyggnader av Åre's skidområden. Det har även utförts markprojekteringar kring liftbyggnationer.

Miljökonsekvensbeskrivning - detaljplan för badplats, camping, småbåtshamn och tomter för bostadsbebyggelse

Arctan har för beställaren Bergs kommun, upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan som syftar till att skapa möjlighet till en badplats och camping vid Klövsjön samt nya tomtplatser för fristående hus och lägenheter.

Planområdet är lokaliserat till södra delen av Klövsjön, i västra delen av Klövsjö by, Bergs kommun. 

Hotell Klövsjöfjäll Sport & Konferens

På uppdrag av Klövsjö Fjäll AB har Arctan har i samarbete med Månsson & Hansson AB tagit fram erforderliga handlingar och genomfört utredningar för att tillskapa planmässiga förutsättningar för tillbyggnad av Hotell Klövsjöfjäll Sport & Konferens. Inom uppdraget har Arctan tagit fram planhandlingar innefattande plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustration och fastighetsförteckning.

Detaljplan Borgafjäll

Arctan arbetar på uppdrag av Dorotea kommun med att upprätta en detaljplan i Borgafjäll. Planen syftar till att möjliggöra 10 nya tomter för bostäder och 2 tomter för flerfamiljshus. Förskole- och skolverksamhet, handel och fordonsservice ska också möjliggöras inom planområdet. Erforderlig infrastruktur tillskapas inom planområdet. Inom uppdraget tar Arctan fram planhandlingar innefattande plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och illustration samt genomför en VA-studie. Arctan ska i ett senare skede utföra detaljprojektering av infrastruktur inom planområdet.

Detaljplan Ytterkonäs

Arctan har tillsammans med beställaren Konäs Byalag upprättat en detaljplan för Ytterkonäs. Planområdet är beläget på Kallsjöns östra sida vid Ytterkonäs, strax nordväst om Konäs, cirka 20 kilometer norr om Kall i Åre kommun.

Planen syftar till att skapa utrymme för nya tomter för fritidsboende. Inom området anläggs småbåtshamn med förlängd pir, båthus/förråd, grillkåta och bastu.

Detaljplan Storbergets Industriområde

Arctan har på uppdrag av Dorotea kommun arbetat med att utvidga befintligt industriområde vid Storberget för att möjliggöra etablering av fler småindustrier i detta område. Erforderlig infrastruktur har tillskapats inom planområdet.

Inom uppdraget har Arctan tagit fram grundkarta, planhandlingar innefattande plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustration samt fastighetsförteckning.

Projektering av bostäder

BoKlok har vid Frösö Strand, Fornborgen i Östersund, uppfört totalt 32 bostadsrätter. Arctan har för BoKlok tagit fram nybyggnadskarta, situationsplan, bygglovhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling för mark och VA samt upprättat relationshandling.

I Luleå, i området Kronan, planerar BoKlok att uppföra 30 bostadsrätter. Arctan har utfört mark- och VA-projektering inom projektet.

Hemberget Energi

Arctan har på uppdrag av Hembergets Energi tagit fram en översiktlig vägdesign som ska ingå i tillståndsansökan för upp till 200 vindkraftverk i Pauträskområdet, inom kommunerna Vilhelmina och Storuman. Uppdraget har även innefattat en transportanalys med förslag på färdväg från hamn till vindkraftparken. 

Sidor